Noah & Co.
Loodgieters -en installatiebedrijf
Regio, Rotterdam
Ma-Fr 09:00 - 17:00uur
Btw: NL855617512B01
KvK: 64328384

Algemene voorwaarden

Voorwaarden Algemeen
Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden alsmede op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Noah & Co., gevestigd te
Rotterdam, hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De opdrachtgever respectievelijk de koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de door de gebruiker bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken en/of benodigde materialen en de in dit kader aan de wederpartij te leveren
materialen als alle los te verkopen zaken.
6. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door de gebruiker te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d.
Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd, zoals op cdroms, dvd’s, USB-sticks e.d.
7. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door de gebruiker en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
10.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
11.Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes
1. Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen
geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de gebruiker het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel
naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, eigenschappen, capaciteiten, temperaturen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker worden geretourneerd.
7. De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. De gebruiker is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven
1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, voorrijkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
2. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal de gebruiker de overeengekomen prestatie verrichten tegen een vaste vergoeding (aannemingsom).
3. De gebruiker heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan de gebruiker, en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
4. Tenzij in het aanbod of offerte uitdrukkelijk anders wordt vermeld, is in dit aanbod, deze offerte en/of de vergoeding voor het uitvoeren van installatiewerkzaamheden niet inbegrepen eventueel te verrichten (voorbereidende) hak-, breek- of timmerwerkzaamheden.
5. Tenzij in het aanbod of de offerte uitdrukkelijk anders wordt vermeld, is in dit aanbod, deze offerte en/of de vergoeding voor het uitvoeren van dakwerkzaamheden niet inbegrepen:
a. het verrichten van herstelwerkzaamheden of andere werkzaamheden van bouwkundige aard aan de bestaande constructie van het dak;
b. het verwijderen en/of afvoeren van asbest(houdende materialen);
c. het verwijderen of bestrijden van ongedierte dat zich in de dakconstructie bevindt.
6. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal de gebruiker de vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van de gebruiker.
7. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
8. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft de gebruiker het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
10.Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
11.Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de gebruiker vereist, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
• hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
• hij – voor zover hij hiervan op de hoogte is – de gebruiker in ieder geval informeert over de aanwezigheid van asbest in het (deel van het) pand waaraan de werkzaamheden moeten worden verricht;
• eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatiedragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
• de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie;
• de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
• de werklocatie in een zodanige staat is dat de gebruiker ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
• de gebruiker tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van de benodigde zaken en hulpmiddelen;
• de gebruiker tijdig kan beschikken over eventuele door de wederpartij ter beschikking te stellen steigers, randbeveiliging e.d.;
• de gebruiker voor het verticale transport van zaken en gereedschappen e.d. kosteloos gebruik kan maken van de al op de werklocatie aanwezige bouwkranen, lieren, (bouw)liften met bediening e.d.;
• de gebruiker op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door de gebruiker gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water.
• Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
• op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval;
• op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, zaken e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
• op de werklocatie kosteloos de door de gebruiker en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn; de gebruiker vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen en inpandige) kabels, leidingen e.d.
• De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
• De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
• De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen, machines, zaken e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
• De wederpartij staat de gebruiker toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.
• Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
• Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen
1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet
tijdig levert, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.
2. De gebruiker is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of het moment waarop de
gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van de gebruiker, maar voor rekening van de consument.
7. Indien de gebruiker de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de
wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de
overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft de gebruiker het recht deze zaken voor rekening en risico
van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat
stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker
heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken aan derden te verkopen en eventuele al vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst
1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de
overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft
ontvangen;
b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van
de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de
wederpartij komen; heeft de gebruiker recht op een redelijke verlenging van
de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en
schade, zoals eventuele wachturen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft de gebruiker het
recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te
schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft
goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening
van de wederpartij.
3. De gebruiker spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en
leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren,
voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de
uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden
bespoedigd, heeft de gebruiker het recht de hiermee gemoeide overwerkuren
en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
4. De gebruiker is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van
de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker moet het werk zodanig uitvoeren,
dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt
beperkt en moet de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven
orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.
5. De gebruiker moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten,
gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
a. verstrekte documenten;
b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven zaken en hulpmiddelen;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor
de prestatie van de gebruiker en hij hiermee bekend is of kan zijn.
6. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke
voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van
deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van
de wederpartij.
7. Indien de wederpartij wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal de
gebruiker de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen
hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden
en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de
overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de gebruiker met de
wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De
gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de
wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de
(op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge
hiervan onmogelijk is geworden heeft de gebruiker in ieder geval recht op
volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en
leveringen.
Artikel 9: Meer- en minderwerk
1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of
noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en
leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij
overeengekomen worden. De gebruiker is pas gebonden aan mondelinge
afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of
zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de
uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van
verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening
plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn
1. De gebruiker moet de wederpartij meedelen dat de overeengekomen
werkzaamheden afgerond zijn en het resultaat hiervan gebruiksklaar is.
2. Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst
te zijn opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de
opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de
overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van
2 weken na de mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond niet heeft
gereclameerd bij de gebruiker of zoveel eerder als de wederpartij dit resultaat
– voor zover mogelijk – vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens
de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk
gebruik van het resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de
oplevering hiervan.
5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen
overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden
tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een eventuele
ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke
onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30
dagen na oplevering. De gebruiker moet gebreken welke binnen de
onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen zo
spoedig mogelijk (laten) herstellen.
6. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of
onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn
hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen
klachtartikel van toepassing.
Artikel 11: Klachten
1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en
eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen,
hoeveelheden, kleuren e.d. vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon.
Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij
de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken
aan de gebruiker melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede
staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking –
maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan de
gebruiker worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor
risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is
overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na
ontdekking – maar uiterlijk binnen een door de gebruiker gestelde
(garantie)termijn na oplevering – aan de gebruiker worden gemeld, gevolgd
door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is
overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van
een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de
overeenkomst te zijn verricht.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen
aan de gebruiker is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen
garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico
van de wederpartij.
5. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige
(groothandels)verpakkingen/minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In
de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten,
gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde
van de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de klacht te onderzoeken en
alle hiervoor relevante
informatie aan de gebruiker verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de
klacht retourzending van de zaken noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk
is dat de gebruiker ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt deze plaats
voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te
zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
9. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de gebruiker te
bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
10.Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van
zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of over onvolkomenheden
die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze
zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de
aard van deze materialen.
11.Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen, geringe onderlinge
kleurafwijkingen en/of geringe afwijkingen in materiaalsamenstellingen.
12.Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij
van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn
be- of verwerkt.
Artikel 12: Garanties
1. De gebruiker zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en
werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende
normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en
werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk
tussen partijen werd overeengekomen.
2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke
normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
zaken baseert de gebruiker zich op de informatie die de fabrikant of
leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien
voor de geleverde of gebruikte zaken door de fabrikant of leverancier een
garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.
4. Bij rieten daken is de levensduur van het dak en een door de gebruiker
gegeven garantie onder meer afhankelijk van de hellingshoek van het dak, het
aantal kwetsbare delen (kilgoten, dakkapellen e.d.) en de ligging van het pand
ten opzichte van schaduw en wind.
5. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te
bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de
gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert de gebruiker slechts
dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien hij dit
schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de
zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden
overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. Bij een terecht beroep op de garantie zal de gebruiker – naar zijn keuze –
kosteloos zorg dragen voor
herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren
van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of
een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is
van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze
algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
9. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of
vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze
uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid
niet kan worden gevergd van de gebruiker. In plaats daarvan mag de
consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een
korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties
aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker
alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de
gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of
geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is
uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter
voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade,
is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker altijd beperkt tot maximaal het
bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de
gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de
gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of
de verrichte werkzaamheden.
5. De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend
is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade
hiervoor aan spreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien de gebruiker zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de
hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is de
gebruiker niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van
deze documenten.
8. Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of
montage beschikbaar stelt, is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte
verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de
materialen of onderdelen zelf.
9. De gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van
door of namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of verrichte
leveringen.
10.De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op
de toepasselijke houdbaarheid of garantie indien de schade is ontstaan:
11.De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig
aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker
uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze
schade.
12.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de
gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien
dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend
in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele
aanspraken van derden jegens de wederpartij.
13.Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de werklocatie,
het werk en/of materialen die uit het werk voortkomen verontreinigd is of zijn –
bijvoorbeeld als gevolg van aanwezige asbest – dan is de wederpartij
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart hij de
gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voort komen.
a. door ondeskundig gebruik van de geleverde zaken of het dak, door gebruik
in strijd met de bestemming van deze zaken of in strijd met de bestemming
van het dak of door gebruik in strijd met de door of namens de gebruiker
verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen e.d.;
b. door onvoldoende onderhoud van de geleverde zaken en/of het dak;
c. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
d. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de
gebruiker verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
e. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
f. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker
adviseerde en/of gebruikelijk is;
g. door gebreken in de onderliggende (dak)constructie;
h. door of na reparaties of wijzigingen die door of namens de wederpartij zijn
uitgevoerd of aangebracht aan de geleverde zaken en/of het dak;
i. door normale slijtage, erosie of corrosie;
j. door aantasting van de zaken of het dak door van buiten komende invloeden
anders dan invloeden waartegen de zaken of het dak normaliter bestand
zouden moeten zijn;
k. door noodreparaties uitgevoerd door de gebruiker.
Artikel 14: Betaling bij bedrijven onderling
1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige
andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum
plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn
overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de
wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn
niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen
plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente
verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de
hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand
gerekend.
4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de
gebruiker bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het
factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het
recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke
verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te
schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een
deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de
gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de
betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de
wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in
mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de
opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling
schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met
eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens
indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat
van faillissement wordt verklaard.
Artikel 15: Betaling bij consumenten
1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige
andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De
gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs
bedragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum
plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn
overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de
consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn
niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen
plaatsvinden, is de consument aan de gebruiker een vertragingsrente
verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de
hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand
gerekend.
4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de
gebruiker bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de gebruiker de consument
bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om
alsnog te betalen.
5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de
vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de
vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de
vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van
de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
6. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de
gebruiker het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te
verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief
opgebouwde vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de gebruiker het
recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke
verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te
schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een
deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de
gebruiker eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de
betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de
consument te twijfelen.
9. Door de consument gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in
mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de
opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de
betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst
geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij
al zijn betalingsverplichtingen aan de gebruiker heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen
van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens
verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen
wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming
van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van
schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele
boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft,
wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als
eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle
geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het
eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de
wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in
het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij
zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken
heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de
wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel
van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
6. De wederpartij moet de gebruiker direct schriftelijk informeren indien derden
pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop
een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust
zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker bewaren.
8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of
inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op eerste
verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende
premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de
gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de
gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de
wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de gebruiker op
vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de
overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke
verklaring, te ontbinden.
Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te
ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn
faillissement is gedaan;
b. voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder
bewind wordt gesteld;
anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met
betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen
van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Artikel 18: Overmacht
1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, heeft de
gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de
wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de
wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze
algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de
gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of
overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de
gebruiker zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie,
binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de
organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze
e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand,
inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen,
natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door
weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export
belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en
(op)leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is
uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens de
gebruiker tot aan dat moment nakomen.
Artikel 19: Annulering, opschorting
1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de
uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan de gebruiker een door de
gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze
schadevergoeding omvat alle door de gebruiker gemaakte kosten en zijn door
de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker heeft
het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk
van de al verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de
overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren
afzegt of verzet, heeft de gebruiker in ieder geval het recht de daarvoor
gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of – bij gebreke daarvan
– gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de
annulering en vrijwaart de gebruiker voor hieruit voortvloeiende aanspraken
van deze derden.
4. De gebruiker heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te
verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de
wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte
werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag de gebruiker
deze bij de wederpartij in rekening brengen. De gebruiker mag bovendien alle
gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de
voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in
rekening brengen.
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen
opschortingduur niet kan worden hervat, heeft de gebruiker het recht de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te
ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen
opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze
hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker vergoeden.
Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk
uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de
plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd het recht
behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats
waar de wederpartij is gevestigd.
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de
wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de
gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker
schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen
voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het
recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in
het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

error: Alert: Inhoud is beschermd !!